LatRosTrans
Šis ir Ventspils nafta grupas uzņēmums Šis ir Ventspils nafta grupas uzņēmums
 
 

Vadlīnijas

 

VADLĪNIJAS

SIA “LatRosTans” sabiedrības atbalsta projektu vadība

 

SIA “LatRosTrans” ir atbildīgs uzņēmums, kas vērtē savas darbības ietekmi gan uz sabiedrību, gan vidi un iestājas par ilgtspējīgu visu šo jomu attīstību Latvijā kopumā. 

SIA “LatRosTrans” investīciju politika

SIA “LatRosTrans” ir pārliecināts, ka jebkura uzņēmuma panākumi ir cieši saistīti ar visas sabiedrības labklājību un ilgtspējīgu attīstību, kā arī ar sakārtotu un veselīgu apkārtējo vidi. Mēs apzināmies, ka līdz izaugsmei ikvienā dzīves jomā var nonākt tikai ar pamatīgu un ilgstošu darbu, kas, tai skaitā, prasa nopietnus ieguldījumus cilvēkresursu attīstībā un kompetences celšanā. Tāpēc esam izvēlējušies četrus galvenos atbalsta virzienus: 

Izglītība 

SIA “LatRosTrans” strādā dažādu jomu augsta līmeņa speciālisti, tādēļ mēs izprotam izglītotu cilvēku ieguldījumu gan uzņēmuma, gan valsts izaugsmes sekmēšanā. Uzņēmums sniedz atbalstu projektiem, kuru mērķis ir ilgtermiņā veicināt sabiedrības kopējā izglītības līmeņa paaugstināšanos. 

Vides aizsardzība 

Ikdienā SIA “LatRosTrans” savā ievēro maksimāli saudzīgu attieksmi pret vidi. Tāpēc atbalsta projektus un iniciatīvas, kas sekmē atbildību par apkārtējo vidi un tās sakārtošanu un dabas aizsardzību. 

Sports

Sports ne tikai palielina fizisko izturību, bet arī attīsta domāšanu un koncentrēšanās spējas. Tādēļ SIA “LatRosTrans” atbalsta dažādas sportiskās aktivitātes īpaši bērnu un jauniešu vidū, kas veicina veselīga dzīvesveida popularizēšanu.  

Kultūra 

Kultūra piepilda mūsu dzīvi ar iedvesmu un prieku, tāpēc atbalstām tos projektus, kuri iedvesmo līdzcilvēkus un nes Latvijas vārdu pasaulē. Jau ilggadēji SIA “LatRosTrans” ir Starptautiskā Baltijas baleta festivāla atbalstītājs  

Politikas mērķis: atbalstīt izglītības, kultūras, sporta un vides aizsardzības projektus, kas veicina Latvijas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu. 

Politikas principi: atklāts process.

Atbalsta veidi: finansiāls atbalsts (ziedojumi, dāvinājumi, stipendijas, sponsorēšana), cita veida atbalsts 

2. Kas var pretendēt uz atbalstu?

  • Organizācijas, kuru darbība vai īstenotie projekti ir vērsti uz kvalitatīvu Latvijas izglītības telpas attīstību vai vides aizsardzības pasākumu īstenošanu.

3. Kas netiek atbalstīts?

  • ar politikas procesu saistītas organizācijas;
  • reliģiskās organizācijas;
  • pašvaldības;
  • izklaides pasākumi.

4. Procedūras apraksts

Vērtēšanas kritēriji: 

  • projekta ilgtspēja;
  • projekta mērķa/u atbilstība SIA “LatRosTrans” investīciju politikai;
  • projekta mērķa/u atbilstība organizāciju atlases kritērijiem (skatīt punktus 2., 3. - kas var un kas nevar pretendēt uz grupas uzņēmumu atbalstu).

Pieteikumu izvērtēšana: 

Pieteikumi tiek izvērtēti un SIA “LatRosTrans” atbalsts tiek piešķirts reizi gadā. Aizpildītu pieteikuma anketu pretendenti aicināti iesūtīt līdz katra gada 30. novembrim SIA “LatRosTrans” (Elizabetes ielā 1, Rīga, LV - 1010 vai uz e-pastu riga@lrt.lv).

Pieteikumu izvērtēšanas process: 

Visus saņemtos pieteikumus, kas atbilst SIA “LatRosTrans” investīciju politikas mērķiem un kritērijiem un ir iesniegti atbilstoši šīm vadlīnijām, reizi gadā izvērtē darba grupa. To veido SIA “LatRosTrans” valde, finanšu direktors, personāla vadītāja un SIA “LatRosTrans” apvienotās arodorganizācijas arodkomitejas priekšsēdētāja. Par rezultātiem pretendenti tiek informēti e-pasta veidā uz pieteikumā norādītās kontaktpersonas e-pasta adresi vai telefoniski. Pozitīvas atbildes gadījumā tiek organizēta tikšanās klātienē, lai vienotos par piešķiramā atbalsta apmēru. Informācija par apstiprinātajiem atbalsta projektiem atrodama uzņēmuma mājaslapā www.latrostrans.lv 

Investīciju efektivitātes uzraudzības kārtība:

Atbalsta saņēmējs regulāri, bet vismaz reizi gadā vai projektam (ja tas īsāks par vienu gadu) noslēdzoties, sniedz SIA “LatRosTrans” atskaiti, atspoguļojot finansējuma izlietojumu, atskaiti par projekta laikā sasniegtajiem rezultātiem, kā arī projekta atspoguļojumu masu medijos (ja tāds ir bijis). Atskaite nosūtāma SIA “LatRosTrans” pa pastu (Elizabetes iela 1, Rīga, LV – 1010) vai uz epastu: riga@lrt.lv.