LatRosTrans
Šis ir Ventspils nafta grupas uzņēmums Šis ir Ventspils nafta grupas uzņēmums
 
 

Prasības

Prasības, kas jāievēro, nodrošinot maģistrālo cauruļvadu tehniskās uzraudzības kārtību, lai neradītu draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, īpašumam un videi. 

  • SIA „LatRosTrans” informē, ka visām juridiskajām un fiziskajām personām, veicot darbus maģistrālā naftas un naftas produktu cauruļvada, sakaru kabeļu un inženierbūvju tuvumā, ir jāievēro Aizsargjoslu likums, kur ir noteikti ierobežojumi, veicot darbus aizsargjoslās, kā arī zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju un objektu īpašnieku tiesības un pienākumi.
  • Projektu veikšana, aizsargjoslās veicamo darbu saskaņošana, nosacījumu saņemšana: 

                    Tehniskie noteikumi:
                    Tehniskie noteikumi ir nosacījumi, kas jāievēro jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, veicot darbus SIA “LatRosTrans” komunikāciju aizsargjoslās vai to pierobežā.

                    Tehniskos noteikumus izsniedz:

                    • Topogrāfisko mērījumu veikšanai;
                    • Dažādu projektu realizācijai;
                    • SIA “LatRosTrans” komunikāciju šķērsošanai, izmantojot pagaidu pārbrauktuves ārpus servitūtu ceļiem.

                   Tehnisko noteikumu saņemšanas kārtība:
                   Nosūtot iesniegumu, vēstulē norādot zemes vienības kadastra numuru vai, pievienojot kartes, ar zemes robežu plāniem.
                   Vēstuļu sūtīšana pa pastu: Sporta iela 11, 8. stāvs, Rīga, LV – 1013, Latvija
                   e-pasts riga@lrt.lv
                   Tehniskie noteikumi vai atteikuma vēstule uz klienta iesniegumu tiek izsniegta 15 kalendāro dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža.
                   Tehnisko noteikumu izsniegšana ir bezmaksas.

  • Ja nepieciešams sazināties ar SIA „LatRosTrans” dispečerdienestu sakarā ar operatīvu jautājumu risināšanu par situāciju maģistrālā naftas produktu vada trasē, zvaniet pa diennakts tālruni 65401221; 26351007
  • Par citiem jautājumiem, kuri attiecas uz zemes apstrādi maģistrālo cauruļvadu aizsargjoslā, rakstiet uz lauksaimniekiem@latrostrans.lv