LatRosTrans
Šis ir Ventspils nafta grupas uzņēmums Šis ir Ventspils nafta grupas uzņēmums
 
 

Pārvalde

 

Sabiedrības pārvaldes institūcijas ir dalībnieku sapulce, padome un valde.

Padome

Padome ir sabiedrības pārraudzības institūcija, kas pārstāv akcionāru intereses sapulču starplaikā un likumā un statūtos noteiktajos ietvaros uzrauga valdes darbību. Padome darbojas saskaņā ar statūtiem un padomes reglamentu, un tās uzdevumos ietilpst valdes locekļu ievēlēšana un atsaukšana, valdes darbības uzraudzīšana; sabiedrības gada pārskata un valdes priekšlikuma par peļņas izlietošanu izskatīšana u.c.

Valde

Valde ir sabiedrības izpildinstitūcija, kas vada un pārstāv sabiedrību, atbild par sabiedrības komercdarbību un likumdošanai atbilstošu grāmatvedību, pārvalda sabiedrības mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem saskaņā ar likumiem, sabiedrības statūtiem, dalībnieku sapulces un padomes lēmumiem. Valde sastāv no viena valdes locekļa, kuru ievēl uz trim gadiem.

Akcionāri

SIA "LatRosTrans" lielākais dalībnieks ir akciju sabiedrība “Latvijas kuģniecība”, kurai pieder 66% SIA "LatRosTrans" kapitāla daļas.